Kategorie

Informace

Slevy

TOPlist

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

 

A. Úvodní ustanovení
1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě na adrese, www.chlazeni-klimatizace.eu, www.gastroobchod.eu a www.tepelnacerpadlazlin.eu  (dále jen obchod). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).

B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu jsou závazné, ale každá objednávka bude telefonicky ověřena a  lze dohodnou individuální podmínky. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení objednávky prodávajícím.
3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny.
6. Nakupující má možnost volit mezi platbou převodem (vždy po tel. dohodě) platbou dobírkou a platbou v hotovosti při převzetí zboží. Při volbě platba převodem proběhne po odeslání objednávky dodatečná kontrola dostupnosti zboží administrátorem obchodu a následně je zákazníkovi odeslán email s informacemi potřebnými pro provedení platby (číslo účtu, částka, variabilní symbol). Zboží může být expedováno až po připsání požadované částky na náš účet.
7. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

C. Reklamace
1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem Internetového obchodu a právním řádem platným v ČR.
2. Zboží se kupující zavazuje reklamovat přímo v autorizovaných servisech, jejichž seznam bývá přiložen k návodu, což přispívá k urychlení průběhu reklamace.
3. Zboží lze reklamovat u provozovatele dle podmínek reklamačního řádu na: obchod@chlazeni-klimatizace.eu
4. Zboží na reklamaci se kupující zavazuje posílat v původním obalu. Je-li to možné a vhodné. Dopravce neručí za špatně zabalené zásilky. Výrobce obvykle neuznává záruku u zboží poškozeného při přepravě i když se závada projevila před transportem.
Dále viz reklamační řád.

D. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)
Kupující má právo podle platných zákonných ustanovení občanského zákoníku a zákona na ochranu spotřebitele, právo odstoupit od smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum doručení zpět prodejci). Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem kupujícímu vrátí zpět částku odpovídající kupní ceně předem dohodnutým způsobem, nejpozději ve lhůtě 10-ti dnů.

Kupující nemůže odstoupit v režimu tohoto odstavce od kupní smlouvy na:
1.) poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
2.) dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
3.) dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
4.) dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
5.) dodávku knih, novin, periodik a časopisů,
6.) softwarové licence zasílané elektronickou poštou (e-mailem)
7) na zboží vykazující mechanickou či jinou závadu a zboží použité. Takové zboží se řeší v souladu s odstavcem Reklamace a reklamačním řádem.

E. Závěrečná ustanovení
1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím a jsou platné a závazné výlučně fyzické osoby a vztahy řídící se občanským zákoníkem. Na vztahy s podnikateli se tyto podmínky nevztahují, neboť tyto se řídí ustanovením § 409 a násl. obchodního zákoníku.
2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v tento den platnou cenu objednaného zboží, včetně přepravného či poštovného uvedenou v katalogu Internetového obchodu, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.


Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem a dodacím listem.
Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.
Ceny jsou smluvní. V případě stornování objednávky nebo její části ze strany dodavatele (zboží je doprodáno) jsou peníze (případně daná část) obratem odeslány zpět na číslo účtu, ze kterého byly převedeny - pokud není dohodnuto jinak.
Od 1. 9. 2009 jsou smluvní ceny navýšeny o náklady vyplývající ze zák. č. 185/2001 Sb. v platném znění o likvidaci elektroodpadu.
Od 1.9. 2009 jsou smluvní ceny navýšeny o náklady vyplývající ze zák. 488/2006 Sb. v platném znění o autorských odměnách.
 

Nákupní řád


1. Práva a povinnosti prodávajícího
a) Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží v dohodnutém termínu a dodat na adresu kupujícího.
b) Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné (viz. Bezpečnost a ochrana informací).
c) Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.
d) Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
e) Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.

2. Práva a povinnosti kupujícího
a) Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
b) Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, včetně případného poštovného. S konečnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
c) Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14dnů od doručení, viz Obchodní podmínky.
d) Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, učiní-li tak písemnou formou.

Bezpečnost a ochrana informací
Provozovatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu firmy s.r.o., a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či nijak zneužity. Osobní informace jsou shromažďovány z obchodních, logistických, statistických a marketingových důvodů.

Při nakládání s osobními daty se www.chlazeni-klimatizace.eu zavazuje řídit Zákonem č.101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Pokud nastane obchodní případ, kdy je nutné předat osobní informace zákazníka dodavateli, obchod se zavazuje, že tyto informace předá až po předchozím odsouhlasení daným zákazníkem. Bez souhlasu není možné jakékoliv informace osobního charakteru předávat.

Zákazník využíváním služeb obchodu dává souhlas ke shromaždování osobních údajů. Při registraci jsou požadovány základní informace zákazníka, které se dále doplňují při provedení objednávky. Zákazník má právo zažádat o vymazání osobních údajů z databáze (zrušení registrace).

Veškeré Vaše osobní údaje pokládáme za důvěrné a zavazujeme se neposkytnout je žádné třetí osobě v souladu se zákonem 101/200 Sb. o ochraně informací.

První nákup


Bližší parametry, popisy a obrázky zobrazíte po kliknutí na název zboží nebo jeho obrázek.

Pokud jste našli zboží, které hledáte a chcete si jej objednat, klikněte na tlačítko "Do košíku". Zboží se přesune do tzv."košíku", kde se ukládá zboží v průběhu nakupování. Takto postupujete u každého druhu zboží, které chcete koupit.

Poznámka: systém si pamatuje obsah košíku z minulé návštěvy, takže můžete v skládat zboží do Košíku i několik dní.

Kliknutím na "Položky" v levé horní části přejdete k potvrzení objednávky, výběru způsobu placení a způsobu dodání.

Před prvním nákupem se prosím seznamte s obchodními a záručními podmínkami jakožto i nákupním a reklamačním řádem. Podáním objednávky potvrzujete souhlas se všemi těmito podmínkami.

Poznámka: při každém nákupu je lépe se vždy předem přihlásit - předejdete tak ztrátám obsahu košíku při případném restartu svého internetového prohlížeče.

Veškeré objednávky jsou závazné. Zrušit objednávku je možné telefonicky nebo e-mailem. Vzhledem k rychlosti jejich vyřizování, obvykle není možné je stornovat. Proto si prosím pečlivě zkontrolujte správnost všech uvedených údajů v objednávce.

Ihned po objednání je zasláno potvrzení objednávky na vámi uvedenou e-mailovou adresu. Objednávky budou ověřovány také telefonicky.

Každý návštěvník našeho obchodu má možnost využívat Košík. Ten umožňuje ukládat objednávané položky do dočasného košíku. Jakmile nový či nepřihlášený zákazník opustí obchod, bude obsah košíku vyprázdněn. Pro přihlášené uživatele umožňuje košík opustit obchod a objednávku dokončit kdykoliv jindy.


Přihlášený zákazník může využívat služby, které jsou součástí obchodu. Některé z těchto služeb jsou:
1) Registrační formulář - formulář vyplníte pouze jednou a to při registraci, pro další objednávky jsou vaše údaje po přihlášení do systému automaticky doplněny.
2) Zákaznický košík - Veškeré zboží vložené do košíku je v něm uloženo dokud se neodstraní z košíku, nebo se nedokončí nákup.
3) Pokud zákazník, který se nepřihlásil, vloží zboží do Košíku a poté se přihlásí do on-line obchodu, obsah Košíku bude automaticky přesunut do Zákaznického košíku.
4) Adresář – Umožňuje doručit případně fakturovat zboží i na jiné adresy, než kterou uvedete při registraci! Toto je skvělé například pro zaslání dárku k narozeninám přímo osobě, kterou chcete obdarovat.
5) Historie objednávek - Zobrazení veškerých objednávek provedených Vámi v našem obchodě.
6) Hodnocení produktů - Podělte se o své zkušenosti s nabízeným zbožím i s ostatními návštěvníky.

 


REKLAMAČNÍ ŘÁD